രുരുജിത്ത് (#rurujith) വിധനത്തിനു ഉള്ള ഭദ്രകാളിക്ഷേത്ര Details

main_Sree-Thriumandhamkunnu-Bhagawathy-Temple-Devaswam

കേരളത്തിലെ ഭദ്രകാളിക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിലെ അതി പ്രദാനമായ സ്ഥാനമാണ് രുരുജിത്ത് വിധനത്തിനു ഉള്ളത് .                                                                                     അമ്മയുടെ ഭക്തരുടെ അറിവിനായി രുരുജിത്ത് വിധാനത്തിൽ ഉള്ള Temple details താഴെ കൊടുക്കുന്നു …

1, നീലേശ്വരം #Mannampurath ‘Kavu’  2,#Thiruvarkadu Bhagavathi Temple(madayikavu) ,kannur 3,#Kalarivathukkal Bhagavathy Temple ,4.#mamanikkunnutemple 5.#thiruvanjikavu 6..#kaliyamvalli kavu 7.#pisharikavu sree mahadevi temple 8, thiruvalayanadu kavu ,kozikode .9, #Kodikkunnu Bhagavathy Temple , Pallippuram, Pattambi, Palakkad 10, #thirumandhamkunnu Temple ANGADIPPURAM MALAPPURAM DIST., 11#Kodungallur Bhagavathy Temple ,12,#Muthoor Sree Bhadrakali Temple Muthoor, Thiruvalla 13#panayannarkavu devi temple mannar ,F                                  For More deatails about https://www.youtube.com/watch?v=f5-IFe39zm0contact cardcard social (1)

December 8th, 2016 by
'