നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം-1/6/2016-31/12/2016 മുലം,പുരാടം,ഉത്രാടം 1 പാദം ചേരുന്ന ധനു രാശി .

നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം-1/6/2016-31/12/2016  മുലം,പുരാടം,ഉത്രാടം  1 പാദം  ചേരുന്ന ധനു  രാശി ...പൊതുവിൽ ഗുണം ഉള്ള സമയമാണ്.എങ്കിലും കര്മ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.ജോലിയിൽ  പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്..അതിനാൽ ജോലി മാറാൻ നോക്കും പക്ഷെ അതിനും പറ്റിയ സമയം അല്ല.12ലെ ശനി കാലം നടകുന്നതിനാൽ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ സുക്ഷിക്കുക,എന്നാൽ വാഹനവുമായി relate ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയുന്നവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാകും, പുതിയ വാഹനം വന്നു ചേരും ,സ്ത്രീകള്ക്ക്  വസ്ത്ര ആഭരണ ലാഭം ഉണ്ടാകും,beauty parlourൽ ധനം വേസ്റ്റ് ആകുവാൻ ഇടയുണ്ട് .കുട്ടികൾക്ക്  ഉപരിപഠനത്തിന് നല്ല അനുകുല സമയമാണ് .(ജാതകത്തിൽ മാരക ആധിപത്യം  വഹിച്ച ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശ -അപഹാരം കാലം എങ്കിൽ ഫലത്തിൽ മാറ്റം വരാം   ജാതകം പരിശോദിച്ചു   പരിഹാരം ചെയുക )...പോതുവിൽ:  ധനു  രാശിയിൽ  ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവാധീനം എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാൻ ,ഗുരു വന്ദനം ചെയ്യുക ,വിഷ്ണു  ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തി പൂർവ്വം പോവുകയും , വിളക്ക്,മാല ,നിവേദ്യം എന്നിവ മാസത്തിൽ ഒരികൽ നടത്തുക,ഗണപതി ഹോമം,ഭാഗ്യസുക്തർച്ചന  ,സംവാദസുക്തർച്ചന  ഇവ   മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പരദേവതയുടെയോ ഗ്രാമദേവതയുടെയോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുക. , ,…എല്ലാത്തിനുംഉപരിയായി പഞ്ചമഹായജ്ഞം ദിവസവും അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് ആചരികുക എല്ലാം ശുഭമായി വരും ,

June 2nd, 2016 by
'