നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം-1/6/2016-31/12/2016 ചിത്തിര 2 പാദവും ചോതി വിശാഖം 3 പാദം ചേരുന്ന തുലാം രാശി

നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രഫലം-1/6/2016-31/12/2016 ചിത്തിര 2 പാദവും ചോതി വിശാഖം 3 പാദം ചേരുന്ന തുലാം രാശി . ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ഉണ്ടാവുക , ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക .കടം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ,വിദേശ ജോലിച്ചയ്യുനവർക്ക് സമയം വളരെ അനുകുലമാണ്.വാഹനം നിമിത്തം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകും .നുണ പറഞ്ഞു ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പരാജയപെടും.പ്രണയം ,വിവാഹം എന്നിവയ്ക്ക് അനുകുലമായ സമയം ആകുന്നു.പുതിയ കച്ചവിടം തുടങ്ങുമ്പോൾ    ദൈവാധീനം ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള സുകൃത കർമ്മങ്ങൾ അനുസ്ടിക്കണം.
.പൊതുവിൽ തുലാം രാശി ജനിച്ചവര്ക്ക് ഇ വര്ഷം അനുകുലമാണ്..(ജാതകത്തിൽ മാരക ആധിപത്യം വഹിച്ച ഗ്രഹത്തിന്റെ ദശ -അപഹാരം കാലം എങ്കിൽ ഫലത്തിൽ മാറ്റം വരാം ജാതകം പരിശോദിച്ചു പരിഹാരം ചെയുക )..പോതുവിൽ: തുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം ദൈവാധീനം എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാൻ ,ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തി പൂർവ്വം പോവുകയും , വിളക്ക്,മാല ,നിവേദ്യം എന്നിവ മാസത്തിൽ ഒരികൽ നടത്തുക,ഗണപതി ഹോമം,ഭാഗ്യസുക്തർച്ചന ,സംവാദസുക്തർച്ചന ഇവ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പരദേവതയുടെയോ ഗ്രാമദേവതയുടെയോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുക.,…എല്ലാത്തിനുംഉപരിയായി പഞ്ചമഹായജ്ഞം ദിവസവും അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് ആചരികുക എല്ലാം ശുഭമായി വരും ,contact card

June 2nd, 2016 by
'