വ്രതങ്ങള്‍ അനുഷ്ഠിക്കുക

Lord-Krishna-In-a-Forest-With-Cow-Natural-Image

ഹൈന്ദവജീവിതത്തില്വ്രതാനുഷ്ടാനങ്ങള്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ആചാര്യന്മാര്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സിനെയും അതുവഴി വികാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാന്വ്രതാനുഷ്ടാനങ്ങള്കൊണ്ടു സാധിക്കും. ആരോഗ്യപരിപാലനത്തില്വ്രതാനുഷ്ടാനങ്ങള്ക്ക് പരമപ്രാധാന്യമാണുള്ളത്എല്ലാ വ്രതാനുഷ്ടാനങ്ങള്ക്കും ഒരേ ഫലമല്ല. “ആണ്ടില്രണ്ട്, മാസം രണ്ട്, ആഴ്ചയില്രണ്ട്, ദിവസത്തില്രണ്ട് “, എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതിനര്ത്ഥം ആണ്ടില്രണ്ട് ക്ഷൌരം, മാസം രണ്ട് ഏകാദശി, ആഴ്ചയില്രണ്ട് തേച്ചുകുളി, ദിവസം രണ്ടു ശരീരശുദ്ധിവരുത്തല്എന്നാണ്.

എല്ലാ ഹൈന്ദവാചാരങ്ങളും അനുഷ്ടാനങ്ങളും മറ്റു വിധികളും മനുഷ്യന്ടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബുദ്ധിവികാസത്തെയും ഐശ്വര്യപൂര്ണമായ ജീവിതത്തെയും ലക്ഷ്യംവച്ച് പൌരാണികാചാര്യന്മാര്നിര്ണയിചിട്ടുള്ളതാണ്.

ആണ്ടില്ഒരിക്കല്മാത്രം അനുഷ്ടിക്കേണ്ട വ്രതം മുതല്ആഴ്ചയില്ഏഴു ദിവസവും അനുഷ്ടിക്കേണ്ട വ്രതങ്ങള്വരെ അവര്ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

October 9th, 2015 by
'