രാഹുകാലം ഓര്ത്തിരിക്കാനുള്ള നിരവധി എളുപ്പമാര്ഗo

easy way to remember rahu kalam

രാഹുകാലം ഓര്ത്തിരിക്കാനുള്ള നിരവധി എളുപ്പമാര്ഗങ്ങളിലൊന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മൂന്നേമുക്കാല്നാഴിക (ഒന്നര മണിക്കൂര്‍) ആണ് രാഹുകാലത്തിന്റെ ദൈര്ഘ്യം. താഴെപ്പറയുന്ന വാചകത്തിലെ വാക്കുകള്ആഴ്ച ക്രമത്തില്ഓര്ക്കുക.

Eleven Boys Have A Good Football Club

തിങ്കള്‍ – E (Eleven) അക്ഷരമാലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണല്ലോ E. 5 നൊപ്പം അതിന്റെ പകുതിയും കൂടെ കൂട്ടുക. 5 + 2.5 = 7.5. ഒന്നര മണിക്കൂറാണല്ലോ രാഹുകാലം. അതിനാല്തിങ്കളാഴ്ച ഏഴര മുതല്ഒന്പതുവരെയാണ് രാഹുകാലം.

ചൊവ്വ – B (Boys) അക്ഷരമാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം. 2 ഉം അതിന്റെ പകുതിയായ 1 ഉം കൂട്ടിയാല്‍ 3 കിട്ടും. അങ്ങനെ അന്ന് രാഹുകാലം 3 മുതല്‍ 4.30 വരെ.

ബുധന്‍ – H (Have) അക്ഷരമാലയിലെ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരം. 8 + 4 = 12. അപ്പൊള്‍ 12 മുതല്‍ 1.30 വരെ രാഹു.

വ്യാഴം – A അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം. 1 + .5 = 1.5. ഒന്നര മുതല്മൂന്നുവരെ രാഹു.

വെള്ളി – G (Good) അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരം. 7 + 3.5 = 10.5. രാഹുകാലം 10.30 മുതല്‍ 12 വരെ.

ശനി – F (Football) അക്ഷരമാലയിലെ ആറാമത്തെ അക്ഷരം. 6 + 3 = 9. 9 മുതല്‍ 10.30 വരെ രാഹു.

ഞായര്‍ – C (Club) അക്ഷരമാലയിലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം. 3 + 1.5 = 4.5. രാഹുകാലം നാലര മുതല്‍ 6 വരെ.

രീതിയില്കണക്കാക്കുന്ന രാഹുകാലം കലണ്ടറിലെ കണക്ക് തന്നെയാണ്.

ഉദയസമയമനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോള്ഇതില്വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. കൃത്യമായി രാഹുകാലം കണ്ടുപിടിക്കാന്ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കില്‍ കലണ്ടറിലെ സമയത്തിന് മുന്പും പിന്പും അരമണിക്കൂര്കൂട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്12735806_993966207333993_1941343210_n

April 23rd, 2015 by
'